G
N
I
D
A
O
L

Madrasah/Sekolah Mitra

No. Nama Sekolah Mitra Status Akreditasi Sekolah Kondisi
Terawat Tidak Terawat
1 RA Al Amanah A V
2 RA Al-Wafi B V
3 RA Al-Muhajir B V
4 MIS Nurul Huda B V
5 MIS Cibeusi A V
6 MIS Al-Misbah A V
7 MIS Ad Dimyati A V
8 MIS Al-Misbah Sapan B V
9 MIS At Taqwa A V
10 MIS Miftahul Falah A V
11 MIS Muhammadiyah 3 B V
12 MIS Persis 29 A V
13 MIS Plus Darul Hufaz B V
14 MIS Salafiyah III A V
15 MIN 1 Kota Bandung A V
16 MIN 2 Kota Bandung A V
17 MIN Kab. Bandung A V
18 MI Darul Qolam B V
19 MIS Al-Ishlah A V
20 MI Cimindi II A V
21 MIS 2 Banjar A V
22 MIS Salafiyah B V
23 MTs Ma’arif Cikeruh A V
24 MTs Miftahulfalah A V
25 MTs Al-Jawami A V
26 MTs Arraudloh A V
27 MTs Kifayatul Achyar A V
28 MTs Sirnamiskin A V
29 MTs Ar-Rosyidiyah A V
30 MTs YASIPA B V
31 MAS Al-Jawami A V
32 MAS Ar-Rosyidiyah A V
33 MAN 2 Kota Bandung A V
34 SDN Margasuka II B V
35 SDN 243 Cicabe – Kota Bandung A V
36 SDN 001 Merdeka Bandung A V
37 SDN Nyalindung Bandung A V
38 SDN Cinunuk 02 A V
39 SDN Cinunuk 01 A V
40 SDN 169 Pelita A V
41 SDN 021 Ciporeat A V
42 SDN 090 Cibiru A V
43 SDN 050 Cibiru A V
44 SDN 036 Ujung Berung A V
45 SDN Cileunyi 04 A V
46 SDN Cinunuk 07 A V
47 SDN Cibiru 09 A V
48 SDN Cintaasih 01 A V
49 SDN Percobaan A V
50 SD Laboratorium UPI Cibiru A V
51 SDN 153 Taruna Karya Kota Bandung A V
52 SDN Danabhakti A V
53 SDN Sukahati 02 A V
54 SDN 123 Babakan Priangan Kota Bandung A V
55 SDN 247 Sukapura Kota Bandung A V
56 SDN 043 Cimuncang Kota Bandung A V
57 SDN Cigugur Tengah Mandiri 1 A V
58 SD Negeri Tirtayasa A V
59 SDN Babakan Tarogong 1 Kota Bandung A V
60 SDN Melong Mandiri 1 A V
61 SDN 001 Merdeka Kota Bandung A V
62 SDN 025 Cikutra Kota Bandung A V
63 SDN 222 Pasirpogor Kota Bandung A V
64 SDN 030 Cirateun Kota Bandung A V
65 SDN 022 Cicadas Kota Bandung A V
66 SDT Krida Nusantara A V
67 SMP Negeri 34 Bandung A V
68 SMPN 2 Cileunyi A V
69 SMPS Al-Hasan A V
70 SMPS Karya Budi A V
71 SMP Muhammadiyah 10 A V
72 SMP Triyasa A V
73 SMP Bakti Nusantara 666 A V
74 SMPN 46 Bandung A V
75 SMPN 27 Bandung A V
76 SMPN 50 Bandung A V
77 SMP Gantra Bandung A V
78 SMPN 17 Bandung A V
79 SMP Laboratorium –
Percontohan UPI Kampus Cibiru
A V
80 SMPN 39 Bandung A V
81 SMPN 40 Bandung A V
82 SMPN 5 Bandung A V
83 SMPN 1 Cilengkrang A V
84 SMAN 24 Bandung A V
85 SMAN 27 Bandung A V
86 SMAS Al-Islam Bandung A V
87 SMK Bakti Nusantara 666 A V
88 SMK Bina Warga Bandung A V
89 SMAN 26 Bandung A V
90 SMK Muhammadiyah 2 Cibiru A V
91 SMKN 3 Tasikmalaya A V